Många fina ord men i slutändan handlar det om att arbeta med samtliga komponenter

kontinuerligt. Certifieringsprocessen medför att vi systematiskt definierar, föreslår

och genomför förbättringar löpande. När målbilden är uppfylld erhåller ni ett

certifikat som bevis på att ert första intryck är kvalitetssäkrat. Processen fort-

skrider sedan för att upprätthålla nivån, parera förändringar och för att förfina

varje detalj.

 

 

PROCESSEN STARTAR ALLTID MED MR.X

 

För att ge en ärlig bild av nuläget bokar och genomför vi ett möte hos er.

Vi skickar en specialutbildad person som ger er en helhetsbild av ert första

intryck och besöksupplevelsen.

 

Vi tittar på saker som kontorets belägenhet, parkering, trapphus, hissar, skyltning,

receptionens utformning, bemötande, kunskap om besökaren, garderob, väntyta,

toaletter, ingredienser i mötet, kaffeupplevelsen, mötesrummet, etc, etc. Ni får ett

omdöme som baseras på en standardmall, detta för att vi ska kunna göra samma

bedömning efter det att åtgärder är genomförda. Detta resulterar i en ofärgad rapport

utan rekommendationer som lägger grunden för nästa steg.

 

 

PRIOLISTA

 

Baserat på rapporten är det enkelt att rangordna de insatser som ska genomföras. Akuta

åtgärdspunkter först och sedan i prioriteringsordning. Vi rådger efter att ha satt oss in i alla

de faktorer som påverkar förändringsarbetets utformning.

 

 

RESEARCH

 

Nästa steg mot handlingsplanen innebär att vi lär känna er organisation och analyserar

er situation. Allt för att komma fram till rätt förslag och lösningar. Vi sätter oss in i befintliga

strategier, lär känna er identitet, tar del av varumärkesplattformen, gör utblickar i omvärlden

samt träffar nyckelpersoner hos er. Denna fas handlar även om att förstå och inspireras

av trender och teknikutveckling som kan hjälpa oss säkerställa att projektet blir så innovativt

och nyskapande som möjligt.

 

 

HANDLINGSPLAN

 

I denna fas designar vi konkreta förslag och lösningar som presenteras med ord, bild och pris

oavsett om det rör sig om mindre isolerade insatser eller övergripande helhetskoncept. Målet

är alltid att skapa ett första intryck, ett bemötande och en besöks- och varumärkesupplevelse

som gör skillnad.

 

Exempelvis:

 

- Vi utarbetar rutiner, manualer, policys, klädkoder och checklistor.

- Vi utformar och beskriver flödes- och logistiklösningar.

- Vi presenterar designkoncept, ritningar, inredning och tekniska lösningar.

- Vi tar fram specifikationer för produktion och implementation.

- Vi presenterar och offererar fikalösningar och övriga mötesingredienser.

- Vi inventerar personalstyrka och kompetens samt identifierar eventuella behov.

- Vi utbildar, tränar och coachar medarbetarna.

 

Vi samarbetar endast med noga utvalda konsulter, leverantörer och tillverkare. De gemensamma

nämnarna är kreativitet, innovationsförmåga, kvalitet, formgivning och ett yrkeskunnande på allra

högsta nivå. Miljömedvetenhet och ansvarsfull tillverkning är en självklarhet. Vi har stor erfarenhet

av upphandling som vi gärna delar med oss av.

 

Färdig priolista och handlingsplan ger ett konkret beslutsunderlag om vad som ska göras och i

vilken ordning.

 

 

GENOMFÖRANDE

 

I exemplet sker produktion och implementation av måldefinierade lösningar och åtgärder under

tolv månader. Vi säkerställer att det sker enligt specifikation och deltar i uppföljning och löpande

avstämningar. Om så önskas kan vi även projektleda implementationen hela vägen in i mål och

säkerställa att alla aspekter av slutresultatet håller högsta kvalitet.

 

Oavsett så är vi alltid stödjande, närvarande och öppna för att snabbt och smidigt kunna göra

finjusteringar under arbetets gång.

 

Uppföljning och kvalitetssäkring är en självklarhet varför vi kontinuerligt utvärderar certifierings-

processen. Med hjälp av Mr.X gör vi standardiserade mätningar för att hela tiden kunna ge

feedback på vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. I vissa fall måste handling-

splanen också revideras på grund av ändrade förutsättningar.

 

Genomförandet startar alltid med vår grundutbildning ”First Impression Manager” för alla de

som spelar en roll i första intrycket. Coachning av medarbetare och nätverksträffar för inspiration

och vidareutbildning är återkommande inslag i processen.

 

 

MÅLDEFINITION/CERTIFIERING

 

Målet med certifieringsprocessen definierar vi tillsammans genom att sätta ord på hur ert första

intryck ska gestalta sig. Vi bedömer när målet är uppfyllt och delar då ut vårt certifikat. Ett ärofyllt

bevis på att alla inblandade gör ett fantastiskt arbete – Certified First Impression.

 

 

Exempel på hur certifierings-

processen kan se ut under det

första året. Anpassningar sker

alltid utifrån varje organisations

unika förutsättningar och

möjligheter.